WMO werkplaatsen
   
WMO-werkplaatsen
Online lezen
nieuwsbrief
 
  mei 2014
 
  De Wmo in de praktijk brengen
Dit is het eerste nummer van de Nieuwsbrief Wmo-werkplaatsen. Nu de werkplaatsen al enige jaren actief zijn is het tijd dat de resultaten van het werk breder bekend worden gemaakt. Gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, hogescholen en beroepskrachten hebben juist nu behoefte aan praktische informatie om gezamenlijk invulling te geven aan de principes van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo-werkplaatsen hebben veel te bieden, en maken dit onder andere via deze nieuwsbrief bekend.

De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en biedt informatie over vernieuwingsprojecten en leerwerkprocessen, workshops en conferenties, lectoren en vooral de producten van de werkplaatsen. Elke werkplaats beschikt over een verscheidenheid van in de praktijk beproefde aanpakken en interventies, kan les- en leermateriaal ter beschikking stellen en wil graag de ervaringen met het begeleiden van innovaties en veranderprocessen delen met anderen die aan het begin van zo’n traject staan. Gemeentebesturen, instellingen en beroepskrachten kunnen direct hun voordeel doen met de ervaringen en producten, waarover verslag wordt gedaan. De Wmo-werkplaatsen spannen zich in om het werken volgens de Wmo-principes daadwerkelijk ingang te doen vinden, zowel in de praktijk als in het onderwijs. 

Theo Roes, voorzitter overleg Wmo-werkplaatsen
 
 
  Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn
Nederland kent dertien Wmo-werkplaatsen, verspreid over het land. Het zijn regionale samenwerkingsverbanden waarin hogescholen (lectoraten), zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten samenwerken aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de sociale sector. Hierbij zijn zo'n 90 gemeenten en 250 instellingen betrokken. De werkplaatsen doen praktijkonderzoek, ontwerpen werkwijzen en specifieke interventies die voldoen aan de Wmo-principes, ontwikkelen onderwijsmodules en begeleiden leer- en werkprocessen. Met als doel om professionalisering op regionaal niveau een boost te geven.

Er worden 50 onderzoeks- en ontwikkelprojecten uitgevoerd door professionals, vrijwilligers, ambtenaren en medewerkers van de hogescholen. Onderwerpen zijn onder meer: vraaggericht werken, signalering, begeleiding van mensen met ernstige beperkingen, outreachend werken in de ondersteuning van moeilijk bereikbare groepen, bevordering van eigen kracht en regie, samenwerking tussen formele en informele zorg, aanpak van eenzaamheid en isolement, ontwikkeling van maatschappelijke steunsystemen en integraal en wijkgericht werken (in sociale wijkteams of gebiedsteams). De resultaten worden vastgelegd in rapportages, onderzoeksverslagen en leermaterialen. Deze zijn gratis te downloaden op de landelijke site www.wmowerkplaatsen.nl.

Sinds januari 2014 ligt het accent op de implementatie van de nieuwe manier van werken. Gemeenten en instellingen krijgen begeleiding bij het invoeren van nieuwe werkwijzen, gebaseerd op de kennis en ervaring die de werkplaatsen in hun onderzoeksprojecten hebben opgebouwd. 
 
 
  Publicatie: Outreachend besturen in tijden van transitie
 
Managers en bestuurders kunnen een innovatie maken of breken. Als zij kaders weten te stellen die ruimte geven aan het lerend vermogen van professionals, heeft een innovatie kans van slagen. Ruimte geven impliceert vertrouwen geven en los laten. Vernieuwing in het sociaal domein ontstaat vanuit betrokkenheid. Goede managers en bestuurders nemen zelf deel aan de coöperatieve processen van professionals en cliënten waarin innovaties gestalte krijgen. Samen met de uitvoerders, maar zonder hen te domineren, ontwikkelen zij al doende nieuwe benaderingen en samenwerkingsvormen. Zij moedigen reflectieve communicatie aan en profiteren zelf van de uitkomsten. Zo ontstaan duurzame innovaties die door alle betrokkenen gekoesterd en uitgebouwd worden. 
  lees verder »
 
 
De Wmo-werkplaatsen
  Amsterdam
  Den Bosch
  Den Haag & Leiden
  Friesland
  Nijmegen
  Noord
  Noord-Brabant
  Noord-Holland
  Rotterdam
  Twente
  Utrecht
  Zwolle & Flevoland
  Zuid
 
Wmo-werkplaats in beeld
Rotterdam
Een portret van Wmo-werkplaats Rotterdam. Met aandacht voor onderzoek naar wat werkt & implementatie, de noodzaak van de sociaal werker naast de vrijwilliger en een gemixte aanpak.

Bekijk de volledige video-nieuwsbrief, ontwikkeld door MOgroep.
 
Onderwijsmodules
  Zelfhulp
  Herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid
  Zelfredzaam en Samenredzaam
  De ouder als ervaringsdeskundige
  Mantelzorg

  Ga naar alle modules »
 
  Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten / relaties
 
  Aanmelden
 
  Afmelden
 
  Reageren
 
Colofon
De Wmo-werkplaatsen zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en ontwikkelen onderwijsmodules. De Wmo-werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.
  
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Kijk op  www.wmowerkplaatsen.nl en de regionale websites van de Wmo-werkplaatsen voor meer informatie.
 
Afmelden